Z dziejów naszej szkoły


W 1910 r. władze rosyjskie po raz pierwszy wystąpiły z propozycją utworzenia szkoły w Kocudzy. Niestety chłopi nie zgodzili się na szkołę, w której nauka miałaby się odbywać w j. rosyjskim, ponadto uważali, że dzieci umiejące czytać i pisać zostawiają rodziców i wyjeżdżają do pracy w Prusach i Ameryce. Utworzenie szkoły wiązało się również z opłacaniem składek, na co chłopi także nie wyrazili zgody. Zanim powstała szkoła, niektóre dzieci chłopskie uczono czytać i pisać we dworze. Na początku 1916 r. władze austriackie utworzyły we wsi szkołę dwuklasową. W dniu 29 lutego 1916 r. uczęszczało do niej 67 chłopców i 54 dziewczynek oraz pracowało dwóch nauczycieli. W styczniu 1916 r. c. i k. Komenda Obwodowa w Biłgoraju na utrzymanie szkół w Kocudzy, Dzwoli, Bukowej, Korytkowie Dużym i Zdzisławicach przeznaczyła kwotę 2 tys. koron, za które zakupiono między innymi 13 ławek, stół, krzesło, tablicę, krzyż i szafę.

Urząd gminy podpisał umowę z Wojciechem Derusiem, który miał oddać pół łana swojego gruntu na szkołę ludową do odwołania. Wszelkie koszty jakie poniosła gmina miały zostać wliczone do pierwszego czynszu w kwocie 6 koron miesięcznie. 16 lutego 1916 r c. i k. Komenda Obwodowa w Biłgoraju wystosowała pismo „do wszystkich wielebnych urzędów parafialnych” w celu przedłożenia wniosków co do sposobu nauczania religii obrządku łacińskiego w szkołach już istniejących i tych, które w najbliższym czasie mają powstać. Parafie miały określić tygodniową ilość lekcji religii w danej szkole, oraz wskazać prowadzącego te lekcje, duszpasterza lub jego zastępcę, a jeżeli byłoby to niemożliwe, przedstawić wykaz szkół, w których religię prowadziliby nauczyciele. Ponadto podano informację, że lekcje religii w szkołach wiejskich powinny odbywać się w wymiarze 1- 2 godzinnym tygodniowo. W roku szkolnym 1916/17 do szkoły uczęszczało 98 chłopców i 76 dziewczynek, nadal pracowało dwóch nauczycieli. Na podstawie wykazu z dnia 30 września 1917 r. w szkole językiem wykładowym był polski, szkoła posiadała jedno pomieszczenie, głównych klas było dwie, ogółem do szkoły uczęszczało 205 uczniów w tym 110 chłopców i 95 dziewczynek.

Władze polskie w dniu 1 września 1917 r. przejęły szkołę w Kocudzy jako 2 klasową. Z dniem 1 września 1926 r. została przekształcona na szkołę 4 klasową, 1 września 1927 r. na szkołę 5 klasową, 1 grudnia 1927 r. na szkołę 6 klasową, a 26 sierpnia 1927 r. zorganizowano 7 klasową szkołę rozwojową. Inspektor Szkolny Kupczak, wizytujący szkołę w 1922 r., przeniósł tamtejszą nauczycielką Zofię Frankównę do Korytkowa Małego, ponieważ Góra, u którego wynajmowano pomieszczenie na salę lekcyjną, tak ją podzielił, że dla uczniów zostało tylko 20 m² powierzchni. Inspektor przeciwko Górze wniósł sprawę do sądu. Nie wiadomo kto zajął miejsce nauczycielki, która opuściła szkołę, nie wiadomo też, jak funkcjonowała szkoła do 1924 r., ponieważ dopiero od tego roku istnieje w miarą dokładny spis nauczycieli pracujących w szkole.  

Kierownicy szkoły oraz nauczyciele pracujący w Kocudzy