Z dziejów naszej szkoły


Pierwsza wzmianka o szkole

W 1910 r. władze rosyjskie po raz pierwszy wystąpiły z propozycją utworzenia szkoły w Kocudzy. Niestety chłopi nie zgodzili się na szkołę, w której nauka miałaby się odbywać w j. rosyjskim, ponadto uważali, że dzieci umiejące czytać i pisać zostawiają rodziców i wyjeżdżają do pracy w Prusach i Ameryce. Utworzenie szkoły wiązało się również z opłacaniem składek, na co chłopi także nie wyrazili zgody. Zanim powstała szkoła, niektóre dzieci chłopskie uczono czytać i pisać we dworze. Na początku 1916 r. władze austriackie utworzyły we wsi szkołę dwuklasową. W dniu 29 lutego 1916 r. uczęszczało do niej 67 chłopców i 54 dziewczynek oraz pracowało dwóch nauczycieli. W styczniu 1916 r. c. i k. Komenda Obwodowa w Biłgoraju na utrzymanie szkół w Kocudzy, Dzwoli, Bukowej, Korytkowie Dużym i Zdzisławicach przeznaczyła kwotę 2 tys. koron, za które zakupiono między innymi 13 ławek, stół, krzesło, tablicę, krzyż i szafę.


 

Zajęcia w szkole

Urząd gminy podpisał umowę z Wojciechem Derusiem, który miał oddać pół łana swojego gruntu na szkołę ludową do odwołania. Wszelkie koszty jakie poniosła gmina miały zostać wliczone do pierwszego czynszu w kwocie 6 koron miesięcznie. 16 lutego 1916 r c. i k. Komenda Obwodowa w Biłgoraju wystosowała pismo „do wszystkich wielebnych urzędów parafialnych” w celu przedłożenia wniosków co do sposobu nauczania religii obrządku łacińskiego w szkołach już istniejących i tych, które w najbliższym czasie mają powstać. Parafie miały określić tygodniową ilość lekcji religii w danej szkole, oraz wskazać prowadzącego te lekcje, duszpasterza lub jego zastępcę, a jeżeli byłoby to niemożliwe, przedstawić wykaz szkół, w których religię prowadziliby nauczyciele. Ponadto podano informację, że lekcje religii w szkołach wiejskich powinny odbywać się w wymiarze 1- 2 godzinnym tygodniowo. W roku szkolnym 1916/17 do szkoły uczęszczało 98 chłopców i 76 dziewczynek, nadal pracowało dwóch nauczycieli. Na podstawie wykazu z dnia 30 września 1917 r. w szkole językiem wykładowym był polski, szkoła posiadała jedno pomieszczenie, głównych klas było dwie, ogółem do szkoły uczęszczało 205 uczniów w tym 110 chłopców i 95 dziewczynek.

Losy szkoły

Władze polskie w dniu 1 września 1917 r. przejęły szkołę w Kocudzy jako 2 klasową.

Kierownicy szkoły oraz nauczyciele pracujący w Kocudzy