Regulaminy


Regulamin zachowania na korytarzu w czasie przerwy

 

1. Opiekę nad uczniami sprawuje dyżurujący nauczyciel.
2. Podczas przerw spędzanych na korytarzu uczniowie zachowują się według norm powszechnie akceptowanych, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących i pracowników obsługi.
3. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, ciągnięcie za nogi, prowokowanie bójek, przepychanie się oraz organizowanie niebezpiecznych zabaw.
4. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną schodów.
5. Po dzwonku zapowiadającym lekcję uczniowie ustawiają się w pary i czekają na nauczyciela przed klasą.
6. Na korytarzu należy zachować czystość.

 


 

Regulamin zachowania na stołówce szkolnej

 

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczone miejsce.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania w/wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.


 

 

 

 

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół w Kocudzy

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Jednorazowo można wypożyczyć:

2 książki na okres 3 tygodni.

3. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.

5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji
o książkach, pomaga w doborze literatury.

6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.


 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 

1. Podręczniki do nauczania dla uczniów szkoły podstawowej stanowią własność biblioteki szkolnej.
2. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki na 1 rok szkolny.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów.
4. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
5. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom 2 września.
6. Uczniowie po wypożyczenie podręczników przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą.
7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).