Regulaminy 

Załącznik do regulaminu zachowania na korytarzu szkolnym w czasie przerw na czas pandemii Covid 19

 

Podczas przerw, wyznaczone w harmonogramie klasy, pozostają w sali lekcyjnej pod nadzorem nauczyciela, lub wychodzą na korytarz.


 


 Załacznik do regulaminu stołówki szkolnej na czas pandemii Covid 19

 

Ze stołówki szkolnej uczniowie korzystają wg ustalonego harmonogramu - co 15min. dwie klasy.

Uczniowie starszych klas spożywają posiłki na dużej sali, dzieci młodsze na małej.

Uczniowie obsługiwani są przez personel kuchni z zachowaniem wszelakich procedur bezpieczeństwa.


 

 


Organizacja pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii Covid 19. Załącznik do regulaminu biblioteki.

 

1. Przed wejściem do biblioteki czytelnicy powinni zachować bezpieczną odległość między sobą (min. 1,5m ).


2. W bibliotece może przebywać jednocześnie 1 czytelnik wypożyczający bądź zwracający książki.


3. Przed wejściem do biblioteki czytelnik dezynfekuje ręce.


4. Oddane książki czytelnik odkłada na wyznaczony stolik.


5. Książki podaje bibliotekarka, czytelnik nie ma dostępu do regałów z książkami.


6. Lektury wypożycza jedna osoba dla całej klasy, a po omówieniu również jedna osoba oddaje je do biblioteki.


7. Zwrócone książki zostają odizolowane do czasu zakończenia kwarantanny – na okres 4 dni.

 


 

 

 


 

Organizacja pracy Świetlicy w okresie epidemii COVID - 19.
Załącznik do regulaminu Świetlicy.


1. Prawo do korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie epidemii koronawirusa mają uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, których oboje rodzice pracują.

2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną oraz - gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.


3. Wszyscy wchodzący do świetlicy muszą użyc środka do dezynfekcji rąk. Są one rozmieszczone w obszarze świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.


4. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust.


5. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych
    z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela.


5. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami

    Przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Zabawki i inne - zostają w domu.


6. Osoby odbierające uczniów mogą korzystać jedynie z przestrzeni wspólnej szkoły (wyznaczonej przez dyrektora szkoły). Muszą to być osoby zdrowe, a podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


7. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.


9. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatka), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 

 


 


 

 

Regulamin zachowania na korytarzu w czasie przerwy

 

1. Opiekę nad uczniami sprawuje dyżurujący nauczyciel.
2. Podczas przerw spędzanych na korytarzu uczniowie zachowują się według norm powszechnie akceptowanych, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących i pracowników obsługi.
3. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, ciągnięcie za nogi, prowokowanie bójek, przepychanie się oraz organizowanie niebezpiecznych zabaw.
4. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną schodów.
5. Po dzwonku zapowiadającym lekcję uczniowie ustawiają się w pary i czekają na nauczyciela przed klasą.
6. Na korytarzu należy zachować czystość.

 


 

Regulamin zachowania na stołówce szkolnej

 

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczone miejsce.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania w/wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.


 

 

 

 

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół w Kocudzy

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Jednorazowo można wypożyczyć: 2 książki na okres 3 tygodni.

3. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.

5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji
o książkach, pomaga w doborze literatury.

6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.


 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 

1. Podręczniki do nauczania dla uczniów szkoły podstawowej stanowią własność biblioteki szkolnej.
2. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki na 1 rok szkolny.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów.
4. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
5. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom 2 września.
6. Uczniowie po wypożyczenie podręczników przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą.
7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).