Dzieła Jana Pawła II


Encykliki Jana Pawła II

 

 1. REDEMPTOR HOMINIS o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka - 4 III 1979 r.
 2. DIVES IN MISERICORDIA o Bożym miłosierdziu - 30 XI 1980 r.
 3. LABOREM EXERCENS o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy Encykliki Rerum novarum) - 14 IX 1981 r.
 4. SLAVORUM APOSTOLI w 1100. rocznice dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego - 2 VI 1985 r.
 5. DOMINUM ET VIVIFICANTEM o Duchu świętym w życiu Kościoła i świata - 18 V 1986 r.
 6. REDEMPTORIS MATER o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymujšcego Kościoła - 25 III 1987 r.
 7. SOLLICITUDO REI SOCIALIS z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Populorum progressio - 30 XII 1987 r.
 8. REDEMPTORIS MISSIO o stałej aktualności posłania misyjnego (w 25. rocznice soborowego Dekretu Ad gentes) - 7 XII 1990 r.
 9. CENTESIMUS ANNUS w 100. rocznicę Encykliki Rerum novarum - 1 V 1991 r.
 10. VERITATIS SPLENDOR o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła - 6 VIII 1993 r.
 11. EVANGELIUM VITAE o wartosci i nienaruszalnosci życia ludzkiego - 25 III 1995 r.
 12. UT UNUM SINT o działalnosci ekumenicznej - 25 V 1995 r.
 13. FIDES ET RATIO o relacjach miedzy wiarš a rozumem - 14 IX 1998 r. 14. ECCLESIA DE EUCHARISTIA o Eucharystii w życiu Kościoła - 17 IV 2003 r.
 14. ECCLESIA DE EUCHARISTIA o Eucharystii w życiu Kościoła - 17 IV 2003 r.

 

Adhortacje apostolskie Jana Pawła II

 

 

 • FAMILIARIS CONSORTIO o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - 22 XI 1981 r.
 • REDEMPTIONIS DONUM o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia - 25 III 1984 r.
 • RECONCILIATIO ET PAENITENTIA o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła - 2 XII 1984 r.
 • CHRISTIFIDELES LAICI o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II - 30 XII 1988 r.
 • REDEMPTORIS CUSTOS o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła - 15 VIII 1989 r.
 • PASTORES DABO VOBIS o formacji kapłanów we współczesnym świecie - 25 III 1992 r.
 • ECCLESIA IN AFRICA o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000 - 14 IX 1995 r.
 • VITA CONSECRATA o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie - 25 III 1996 r.
 • NOWA NADZIEJA DLA LIBANU - 10 V 1997 r.
 • ECCLESIA IN AMERICA o spotkaniu z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce - 22 I 1999 r.
 • ECCLESIA IN ASIA o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji: «Aby mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10) - 6 XI 1999 r.
 • ECCLESIA IN OCEANIA o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem - 22 XI 2001 r.

 

Papież wydał następujące książki:

 

 

Jako Karol Wojtyła:

 

 • Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
 • Miłość i odpowiedzialność
 • Osoba i czyn
 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą
 • Zagadnienie podmiotu moralności
 • Elementarz etyczny
 • Aby Chrystus się nami posługiwa

 

Jako Jan Paweł II:

 

 • Przekroczyć próg nadziei
 • Tryptyk rzymski (poemat) - Dzieło Jana Pawła II Tryptyk Rzymski składa się z trzech części. Pierwsza, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Autor kontynuuje swą refleksję medytując tajemnicę stworzenia ukazaną przez Michała Anioła. Zamykająca trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest historią Abrahama ofiarującego swego syna Izaaka.
 • Dar i Tajemnica - Autobiograficzna książka Ojca Świętego, napisana w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
 • Wstańcie, chodźmy
 • Pamięć i tożsamość - Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie w 1993 roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner , założyciele Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tematem książki jest właśnie człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, wreszcie szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak "naród", "ojczyzna", "Europa", zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny (tradycja jagiellońska, opór przeciwko nawracaniu siłą, orędzie św. Faustyny o miłosierdziu Bożym itp.). Jednocześnie ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć jako na historię zbawienia.