RODO


Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych w szkole

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: 
  Zespół Szkół w Kocudzy 
  Kocudza Pierwsza 29, 
  23 - 304 Dzwola,
  tel. 15 8753273 
  email: zsko3@wp.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowew celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym i innych właściwych przepisach.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

       a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
       b. zgoda osoby
       c. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
       d. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym

 

    5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty)

 

    6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
        a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych     przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 10 lat
        b. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
        c. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów
        d. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznymprzez czas wynikający z realizacji tego zadania

 

    7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
        a. do dostępu do swoich danych;
        b. do sprostowania swoich danych;
        c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
        d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
        e. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania
        f. do usunięcia danych
W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związkuz wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznymosobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
        g. do wniesienia sprzeciwu


    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do   profilowania.


    9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.


  10. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne z uwagi na : m.inUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

Podstawy prawne:


• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych