* Trzymaj Formę


Cała Polska trzyma formę

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!” jest realizowany od 2006 roku pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   „Trzymaj formę!” to pierwsza na tak szeroką skalę inicjatywa, której celem jest edukacja żywieniowa i promocja aktywnego trybu życia wśród polskiej młodzieży. W trakcie 8 lat trwania programu, wzięło w nim udział blisko 8 000 szkół na terenie całej Polski, a edukacją objęto już ponad 5 milionów uczniów.


 

 

Program : "Trzymaj formę" w naszej szkole

 

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj formę!” przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym we Janowie Lubelskim.


„Trzymaj formę” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


Kierunki działań dotyczą głównie:
1.Popularyzowania zasad zdrowego stylu życia w zakresie:
- poprawy sposobu żywienia
- propagowanie aktywności fizycznej
- zapobieganie nałogom
- umiejętność kontroli stanu swojego zdrowia.
2. Profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez kampanie społeczne i działania akcyjne
3.profilaktyka zakażeń pokarmowych
4.propagowanie zasad higieny osobistej i otoczenia.

Adresatami programu są uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, ich rodzice i opiekunowie. 


Szkolnym koordynatorem programu jest nauczycielka biologii p. Anna Dyjach.

 


 

Zadania do realizacji 2019/2020


1. Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji o przystąpieniu szkoły do programu „Trzymaj formę! - zapoznanie z celami i założeniami programu - /koordynator/ - wrzesień

2. Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu- rozmowy podczas godzin  wychowawczych, lekcji biologii - /koordynator/-październik

3.  Przygotowanie gazetki ściennej promującej program „Trzymaj formę”- gazetką na korytarzu  opiekują się klasy V - /koordynator/- październik

4.  Poinformowanie rodziców o przystąpieniu szkoły do programu ”Trzymaj formę!” na  zebraniu z rodzicami oraz na stronie internetowej szkoły - /koordynator/ - listopad

5.  Choroby i higiena układu pokarmowego- anoreksja i bulimia. Prezentacja, omówieni poszczególnych chorób na lekcjach biologii - /koordynator/ - listopad/grudzień

6.  Wybrane elementy edukacji konsumenckiej. 18 XI dzień wiedzy o antybiotykach. Analiza składu poszczególnych produktów na lekcjach biologii wykaz składników „E”- /koordynator/ - listopad/grudzień

7 Rola aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia. Obliczanie BMJ. Walka z dopalaczami.  Wpływ  używek na aktywność - /koordynator/ - listopad/grudzień

8. Zdrowie w owocach. Sałatka owocowa zamiast chipsów. Wartości zawarte w poszczególnych owocach. Przygotowywanie sałatki owocowej -/koordynator/ - grudzień

9.  Sportowe zajęcia rekreacyjne. Zapasy. Promowanie aktywności fizycznej - /Nauczyciele wf, wychowawcy/-Cały rok 

10. Szkolny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu - /koordynator/ -  luty 


11. Choroby wirusowe i bakteryjne. Światowy Dzień Zdrowia - /koordynator/ - kwiecień


12. Wycieczki krajoznawcze.  Bezpieczny i zdrowy wypoczynek letni /wychowawcy/ - Cały rok


13. Zawody sportowe, mecze.  Sposób na spędzenie wolnego czasu /Nauczyciele wf/- Cały rok